இதழியல் பணி அச்சிடுக
சனிக்கிழமை, 15 பெப்ரவரி 1997 14:21
1960 - தமிழ்நாடு நாளிதழ் துணை ஆசிரியர்
1962 - குறிஞ்சி வார இதழ், செய்தி நாளிதழ் ஆகியவற்றின் ஆசிரியர்
1997 முதல் தற்போது வரை “தென்செய்தி” இதழின் ஆசிரியர்.